MEMBERSHIP IN TRAINING AGREEMENT

Splošni pogoji o pravicah in obveznostih Membership in training agreementa

 1. Predmet urejanja

Splošni pogoji o pravicah in obveznostih iz naslova Membership in training agreementa, podjetja BigU akademija d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pravila poslovanja v okviru podjetja BigU akademija d.o.o. ter pravice in dolžnosti, ki veljajo za dostop do poslovnega modela, Business in a Box (članstvo v družini ‘Smart Money’ in usposabljanje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata, da ima družba storitev Business in a box ter s predmetno pogodbo pravice in dolžnosti, ki veljajo za člana pri začetku uporabe, sami uporabi ter prenehanju uporabe navedene storitve Business in a box.

BUSINESS IN A BOX

 1. člen

Z Business in a box član dobi dostop do treningov družbe in dostop do materialov treningov:

Poleg tega velja bonus presenečenje za prijavo in plačilo v roku 24 ur in sicer 2 online e-tečaja »Navike miljunaša« in »Jutranji rituali miljunaša«  v vrednosti 500€.

 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA

 1. člen

Član je pred sklenitvijo pogodbe bil v celoti seznanjen z vsebino navedenega dostopa in vsemi modalitetami le tega.

 1. člen

Nujni pogoj za dostop do teh vsebin je poleg plačila 35€ tudi izpolnjen evidenčni list sodelavca in sicer v predpisanega obrazca ter je sestavni del predmetne pogodbe.

 1. člen

Član lahko odstopi od predmetne pogodbe v roku 7 dni od priklopa dostopa do v 2. členu navedenih vsebin brez obrazložitve in mu je družba v roku 15 dni po prejemu njegovega obvestila dolžna povrniti z njegove strani plačan znesek denarja. To odločitev v predpisanem roku sporoči na: info@biguacademy.com.

 1. člen

Član je družbi dolžni povrniti vso škodo, ki bi jo s svojim delovanjem ali opustitvami dolžnega ravnanja povzročil družbi.

CENA IN ROK ZA DOSTOP DO NAVEDENIH VSEBIN

 1. člen

Za vse navedeno v 2. členu predmetne pogodbe je dolžan član plačati ceno 35€ z vključenim ddv.

Gre za dostop do vsebin za maksimalno dobo 6 mesecev.

Po roku navedenem v prejšnjem odstavku tega člena pa mora član izpolnjevati pogoje za aktivnost, da lahko dostopa do teh vsebin. Gre za izvajanje treningov in vaj vsak teden.

Član namreč prosto izbira obseg svojega delovanja, vendar je zavezan k stalni aktivnosti.

GARANCIJA

 1. člen

Garancija je obveznost, s katero se družba zaveže, da bo izdelek/dostop do navedenih vsebin brezplačno popravila, zamenjala ali vrnilo plačan znesek:

Član se v tem primeru lahko obrne se na družbo po elektronski pošti: info@biguacademy.com.

Če ima izdelek/dostop do navedenih vsebin napako in je v garanciji, lahko prvenstveno zahteva odpravo napak.

Šele če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni, mu mora družba zamenjati dostop z enakim, novim in brezhibnim dostopom dogovorjenih vsebin.

Šele če tega družba ne stori, lahko  član razdre in zahteva vrnitev plačanega zneska.

OBVESTILA IN SPOROČILA

 1. člen

Reden način komuniciranja med družbo in članom v zvezi z izvajanjem dostopa do navedenih vsebin poteka preko elektronske pošte. Pomembne objave, sporočila in navodila objavlja družba tudi na spletni strani TopAgentSupportOffice.

Sporočila, posredovana na zgoraj navedene načine štejejo za pisna sporočila. Član se je dolžan z njimi redno seznanjati in se po njih ravnati.

PRENEHANJE DOSTOPA DO NAVEDENIH VSEBIN

 1. člen

Vsaka stranka sme odpovedati pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom.

Vsaka stranka lahko iz resnih razlogov, ki jih mora navesti, odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

Družba lahko prekine članu dostop do navedenih vsebin brez odpovednega roka zlasti v naslednjih primerih:

V vseh navedenih primerih prenehanja dostopa do navedenih vsebin član ni upravičen do vračila plačanega zneska, saj je dostop bil vklopljen in tudi koriščen v njegovo korist.

Do prenehanja dostopa do navedenih vsebin zaradi neaktivnosti ne pride v primeru daljše odsotnosti člana zaradi hujše bolezni, bolniškega staleža, nosečnosti in porodniškega dopusta. Pogoj za ohranitev veljavnosti dostopa je, da član pred iztekom pomičnega četrtletja pisno zaprosi za podaljšanje veljavnosti dostopa in izkaže razloge z ustrezno dokumentacijo in potrdili na email družbe: info@biguacademy.com.

TRAJANJE POGODBE

 1. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je predmetna pogodba sklenjena za 6 mesecev.

Družba lahko po svoji presoji kadarkoli odpove članu pogodbo brez odpovednega roka, v kolikor sama presodi, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Če preneha veljavnost pogodbe sporazumno, pogodbeni stranki sporazumno določita rok prenehanja.

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Glede pravic in dolžnosti pogodbenih strank, ki niso določene v tej pogodbi ali splošnih pogojih se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in vseh ostalih ustreznih prisilnih predpisov.

 1. člen

Vse morebitne nesporazume bosta pogodbeni stranki poskušali reševati po mirni poti z neposrednimi razgovori obeh pogodbenih strank, medtem ko je za morebitne spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 1. člen

Pogodbeni stranki prebereta predmetne Splošne pogoje in pogodbo v obliki Evidenčnega lista, nakar izjavita, da predstavlja njuno pravo in resnično voljo in jo podpišeta v obliki Evidenčnega lista, katerega sestavni del so prav predmetni Splošni pogoji.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa Evidenčnega lista in se začne izvajati istega dne.

V kolikor se pogodbeni stranki želita dogovoriti še karkoli drugega je to potrebno storiti v pisni obliki z ustreznim Aneksom k predmetni pogodbi – Evidenčnemu listu.

VELJAVNOST

 1. člen

Ti splošni pogoji za Business in a box so sprejeti dne 1.2.2020 in se uporabljajo od tega dne dalje.

Maribor, dne 1.2.2020
BigU akademija d.o.o.

Helena Kodrič Mori, direktor